Služby

Statická penetračná skúška (CPT)

Statická penetračná skúška (CPT) spočíva v meraní statického odporu, ktorý vzniká počas vtláčania normovaného hrotu do zeme konštantnou rýchlosťou. Počas skúšky sa zvyčajne meria statický odpor Qc na hrote  a plášťové trenie Fs, prípadne celkový odpor Qt. Zariadenie umožňuje merať pomocou mechanického hrotu Begemann (mCPT), pomocou elektronického hrotu s meraním pórových tlakov (CPTu) a pomocou hrotu so snímačom seizmických vĺn (sCPTu). Zatláčacia kapacita zariadenia je 150 kN. Okrem geomechanických parametrov zemín je možné pomocou statickej penetrácie s meraním pórových tlakov určiť aj rýchlosť disipácie pórových tlakov, prípadne pri meraní pomocou seizmohrotu rozčleniť prostredie na základe rýchlosti šírenia seizmických vĺn. Hĺbkový dosah skúšky je podľa lokálnych geologických pomerov v rozsahu 5 – 40 m.

Poľné skúšky / Statická penetračná skúška (CPT)
Dynamická penetračná skúška
Dynamická penetračná skúška

Dynamická penetračná skúška

(Dynamic Penetration Test)

Metóda dynamickej penetračnej skúšky je založená na schopnosti zemín klásť rôzny odpor proti dynamickému vnikaniu sútyčia na konci opatreného hrotom v závislosti od ich litologického zloženia a fyzikálno-mechanických vlastností.

Predmetom dynamickej penetračnej skúšky je stanovenie mernej hodnoty dynamického penetračného odporu qdyn, ktorý vyjadruje počet úderov penetračného barana potrebného na vniknutie 10 cm penetračného sútyčia do zeminy.

Na základe korelačných vzťahov je možné z dynamického penetračného odporu odvodiť geotechnické parametre pre súdržné a nesúdržne zeminy ako sú uľahnutosť ID (-), konzistencia IC (-), modul pretvorenia Edef (MPa), uhol vnútorného trenia φ (°) alebo súdržnosť zemín (kohézia) c (kPa).

Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou

(Static Plate Load Test)

Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou priemeru 300 mm (tzv. železničná doska) alebo 375 mm (tzv. cestárska doska) je nedeštruktívna metóda na zisťovanie statickej únosnosti zemín a kameniva, ktoré sa nachádzajú na úrovni zemnej pláne, v konštrukčných vrstvách vozovky, konštrukčných vrstvách železničného telesa alebo v iných konštrukciách, kde sú v stmelenej alebo nestmelenej podobe.

Statickou zaťažovacou doskou sa zisťuje únosnosť zeminy, ktorá môže byť vyjadrená modulom pretvárnosti Edef2 (MPa), statickým modulom deformácie E0 (MPa) alebo statickým modulom pružnosti E (MPa).

Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou
Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou
Rázová zaťažovacia skúška doskou

Rázová zaťažovacia skúška doskou

(The dynamic plate load test)

Rázová zaťažovacia skúška je nedeštruktívna metóda používajúca sa pri rýchlej kontrole kvalitatívnych parametrov zemnej pláne a konštrukčných vrstiev vytvorených zo zemín, ktoré sú v stmelenej alebo nestmelenej podobe. Pri tejto metóde je na základe zatlačenia zeminy pod zaťažovacou doskou vplyvom rázového zaťaženia stanovený rázový modul deformácie Evd (MPa)

Veľkorozmerová statická zaťažovacia skúška štvorcovou doskou

Veľkorozmerová statická zaťažovacia skúška štvorcovou doskou (2500 alebo 5625 cm2) je určená na získavanie deformačných charakteristík horninového masívu in situ ako sú modul pretvárnosti Edef (MPa) a modul pružnosti E (MPa). Skúška je realizovaná spravidla v prieskumnej štôlni, šachtici alebo rozrážke, ktoré sú vyhotovené banským spôsobom. V priestore prieskumného diela je umiestnená zaťažovacia sústava, ktorá vyvodzuje tlak na steny prieskumného diela (horninového masívu) pričom je zaznamenávaný vyvodzovaný tlak a deformácia horninového prostredia.

Veľkorozmerová statická zaťažovacia skúška štvorcovou doskou
Veľkorozmerová statická zaťažovacia skúška štvorcovou doskou
Veľkorozmerová šmyková skúška na horninových blokoch
Veľkorozmerová šmyková skúška na horninových blokoch
Veľkorozmerová šmyková skúška na horninových blokoch

Veľkorozmerová šmyková skúška na horninových blokoch

Veľkorozmerová šmyková skúška na horninových blokoch je určená na zisťovanie šmykových parametrov neporušeného horninového masívu. Šmyková skúška je realizovaná v priestoroch prieskumnej štôlne alebo rozrážky , kde sú cielene vytypované jednotlivé záujmové horninové celky. Skúška a zisťovanie šmykových parametrov sa realizuje na horninových blokoch rozmerov 500 x 500 x 300 mm.

Presiometrická skúška

(Pressuremeter Test)

Presiometrická skúška spočíva v realizácii zaťažovacej skúšky radiálnym tlakom na stenu malopriemerového vrtu pomocou presiometrickej sondy. Presiometrická sonda zapustená do vrtu umožňuje meranie jeho deformácií v potrebnej hĺbke indikáciou objemových zmien kvapaliny v presiometrickom prístroji. Prístroj je konštruovaný na realizáciu skúšok v hĺbkach do 30 m, za splnenia špecifických podmienok maximálne 50 m.

Účelom presiometrickej skúšky je získať deformačno-pevnostné charakteristiky horninového prostredia až do štádia jeho porušenia. Zo skúšky je možné určiť presiometrický modul Ep (MPa) a modul pretvárnosti Edef (MPa).

Presiometrická skúška
Dilatometrické skúšky
Dilatometrické skúšky

Dilatometrické skúšky

Dilatometrická skúška dilatometrom (resp. horninovým presiometrom) je realizovaná v malopriemerových vrtoch, spočíva v realizácii zaťažovacej skúšky radiálnym tlakom na stenu malopriemerového vrtu pomocou dilatometrickej bunky. Dilatometrická sonda zapustená do vrtu umožňuje meranie jeho deformácií v požadovanej hĺbkovej úrovni indikáciou zmeny objemu pri jednotlivých zaťaženiach. Maximálne zaťaženie dilatometrickou sondou na stenu vrtu je 30 MPa. Výsledkom skúšok je určenie modulu pretvárnosti Edef (MPa) a modulu pružnosti Ep (MPa).

Výhodou dilatometrickej skúšky oproti klasickej presiometrickej skúške je neporovnateľný hĺbkový dosah až do 500 m, obor zaťaženia na stenu vrtu je do 30 MPa a dĺžka meracej časti sondy je 457 mm.

Vrty do betónových konštrukcií

Deštruktívna metóda na zisťovanie hrúbky a kvality betónových konštrukcií v rámci stavebno-technického prieskumu.

Na realizáciu vrtov sa používa ľahká prenosná vrtná súprava od firmy HILTI s priemerom jadroviek podľa požiadavky objednávateľa a aktuálny maximálny hĺbkový dosah prieskumných vrtov je do štyroch metrov.

Vrty do betónových konštrukcií
Vrty do betónových konštrukcií
Index pevnosti hornín pri bodovom zaťažení

Index pevnosti hornín pri bodovom zaťažení

(Point Load Test)

PLT skúška slúži na rýchle a jednoduché stanovenie indexu pevnosti hornín pri bodovom zaťažení Is (MPa). Na stanovenie pevnosti sa používal PLT lis s protiľahlým kónickým uchytením vzorky horniny polopravidelného alebo nepravidelného tvaru. Výhodou skúšky je jej rýchla realizácii v priestoroch laboratória alebo aj priamo v teréne na vzorkách vrtného jadra poprípade na úplne nepravidelných vzorkách hornín, pričom výsledky sa dajú operatívne aplikovať v rámci geotechnickej praxe. Z hodnôt bodového tlaku je možné odvodiť pevnosť horniny v tlaku σc (MPa).

Schmidtovo kladivko

Realizácia skúšky schmidtovým kladivkom je nedeštruktívna metóda na stanovenie tvrdosti betónu alebo iných stavebných materiálov. Meranie je založené na princípe centrického rázu dvoch telies a na princípe odrazu. Podľa veľkosti odrazu je možné určiť pevnosť materiálu.

Schmidtovo kladivko
Hydrodynamické skúšky

Hydrodynamické skúšky

Čerpacia skúška

Čerpacia skúška je vykonávaná metódou stupňovitého zvyšovania výdatnosti čerpania vody z vrtu, pričom sa sleduje zníženie hladiny podzemnej vody pri danom čerpanom množstve v závislosti od času.

Stúpacia skúška

Pre stanovenie rýchlosti dopĺňania zásob podzemnej vody sa požíva takzvaná stúpacia skúška počas ktorej sa sleduje stúpanie hladiny podzemnej vody v závislosti od času. Stúpacia skúška sa z pravidla realizuje bezprostredne po čerpacej skúške.

Na základe hydrodynamických skúšok (čerpacia a stúpacia) je možné stanoviť koeficient filtrácir kf (m/s) a koeficient prietočnosti T (m2/s).

Nalievacia skúška

Nalievacia skúška sa realizuje v mieste navrhovaného vsakovacieho zariadenia a sleduje sa stúpanie hladiny podzemnej vody počas nalievania a následne znižovanie hladiny podzemnej vody v závislosti od času. Na základe informácií sa dimenzuje hĺbka a skladba vsakovacieho zariadenia.

Vodné tlakové skúšky

Vodné tlakové skúšky sa používajú na zisťovanie priepustnosti horninového prostredia pričom sa skúška realizuje vzostupným spôsobom použitím jednoduchého obturátora alebo zostupným spôsobom použitím dvojitého (trojitého) obturátora. Z priebehov skúšky sa získajú informácie o charaktere priepustnosti puklinového prostredia.

Vodné tlakové skúšky
Geofyzikálne merania vo vrtoch
Geofyzikálne merania vo vrtoch

Geofyzikálne merania vo vrtoch

(Karotáž)

Geofyzikálne merania vo vrte (karotáž) zahrňujú súbor geofyzikálnych metód, ktorých aplikácia vedie k meraniu fyzikálnych vlastností hornín v okolí vrtu, kvapalín vo vrte a k objasneniu technického stavu vrtu.

Používané sondy pre karotážne merania:

QL40 CAL (kavernometria KM)
Sonda je určená na meranie priemeru steny odpaženého vrtu, stanovuje poruchové zóny a anomálie spojené so zmenou priemeru vrtu. Sonda pozostáva z troch samostatných ramienok, ktoré sa po zapustení do požadovanej hĺbky vo vrte roztvoria a dotknú sa steny vrtu. Počas vyťahovania sondy smerom nahor sa ramienka kontinuálne dotýkajú steny vrtu a kopírujú jej tvar, pričom zaznamenávajú zmenu priemeru vrtu.

QL40 GRA (prirodzená rádioaktivita GK)
Sonda je určená na meranie úhrnného expozičného príkonu gama žiarenia, ktoré je spôsobené prirodzenou rádioaktivitou prvkov (predovšetkým U, Th, K), obsiahnutých v horninách, ktoré boli zaznamenané v horninách vrtu.

QL40 DEV (inklinometria IM)
Sonda je určená na meranie inklinometrie vo vrte. Dokáže merať sklon a trajektóriu vrtu a to buď vzhľadom k magnetickému severu alebo pomocou trojice akcelerometrov. Kombináciou týchto dvoch subsystémov je možné stanoviť uhol sklonu, pootočenia, azimut. Kombináciou týchto veličín môžeme stanoviť presnú polohu a orientáciu vrtu v priestore.

QL40 FTC (termometria TM)
Sonda poskytuje informácie o teplote a vodivostných parametroch kvapalín nachádzajúcich sa vo vrte. Vodivosť tekutiny je závislá na koncentrácii rozpustených minerálov a v hydrogeológii sa spolu s termometriou využíva na stanovenie zón prítokov kvapaliny do vrtu.

QL40 ELOG/IP (elektrokarotáž)
Sonda je určená na kombinované merania hodnôt spontánneho potenciálu (SP), meranie hodnôt zdanlivých odporov v preddefinovaných rozostupoch N8, N16, N32 a N64, ako aj na meranie hodnôt indukovanej polarity a metódy jednobodového odporu (SPR). Keďže táto sonda využíva na prenos budiacich impulzov vodivosť okolitého prostredia, je možné ju použiť iba v prípade, ak je vrt vyplnený vodivou kvapalinou.

QL40 OBI (kamerový záznam)
Sonda určená na optické zobrazenie steny vrtu v suchom ale aj zaplavenom vrte, pokiaľ je výplňová kvapalina dostatočne priehľadná. Kamerovou sondou je možné získať úplný obraz o stene vrtu, ktorého interpretáciou môžeme identifikovať jednotlivé litologické, stratigrafické a tektonické štruktúry, spolu s ich orientáciou voči magnetickému severu, resp. voči zvolenému systému súradníc. Pre úplnú stabilizáciu sondy vo vrte sa používajú prídavné zariadenia tzv. centrátory.