O nás

Stručný popis firmy

Spoločnosť CAD - ECO s.r.o. bola založená v roku 2007, so zameraním na projekčnú a inžiniersku činnosť. V roku 2009 rozšírila svoju činnosť o poskytovanie služieb v oblasti aplikovanej geológie, vytvorením nového strediska geológie v Žiline.

Koncom roka 2009 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť CAD - ECO a.s.

Spoločnosť už od roku 2007 poskytuje komplexné služby inžinierskej činnosti a konzultačnej činnosti v oblasti riadenia projektov v stavebníctve. Zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie spolu s vykonaním autorského dozoru a výkonu činnosti stavebného dozoru. Významný je podiel služieb v oblasti inžinierskej geológie, ktoré začala poskytovať od roku 2009.

Certifikát, oprávnenia

Spoločnosť CAD - ECO a.s., je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 a má vydané oprávnenie na výkon geologickej činnosti (www.minzp.sk/oblasti/geologia/registre-zoznamy/)

Certifikáty
Certifikáty

PONÚKAME

 • Dilatometrická skúška

  Skúšanie geotechnických vlastností horninového masívu vo vrtoch až do hĺbky 500 m pomocou dilatometra PROBEX. Detailné informácie o geotechnických parametroch horninového masívu v trase projektovaného tunela.

 • Geofyzikálne merania vo vrtoch (Karotáž)

  Používané sondy pre karotážne merania:
  QL40 CAL (kavernometria KM)
  QL40 GRA (prirodzená rádioaktivita GK)
  QL40 DEV (inklinometria IM)
  QL40 FTC (termometria TM)
  QL40 ELOG/IP (elektrokarotáž)
  QL40 OBI (kamerový záznam)

 • Statická penetračná skúška (CPT)

  Statická penetračná skúška s mechanickým hrotom (Begemannov hrot) Statická penetračná skúška s piezometrickým hrotom Statická skúška s piezometrickým hrotom a seizmickou sondou

REALIZUJEME

 • Projekt manažérska činnosť

  Riadenie stavieb ČSMP SLOVNAFT

 • Geotechnický monitoring na stavbe

  ŽSR Modernizácia trate Púchov - Žilina na rýchlosť do 160 km/h, I. etapa, na tuneloch Diel a Milochov

 • Predbežný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

  Vážska cyklodopravná trasa- úsek Žilina- Bytča- hranica ŽSK/TSK-(Považská Bystrica)