Služby

Životné prostredie

  • Ekologické hodnotenie kameniva.
  • Ekologický audit.
  • Odborné posudky na geologické faktory životného prostredia vrátane projektov sanácie (zosuvy, erózia, znečistenie....).
  • EIA (Enviromental Impact Assesment) – spracovanie podkladov pre proces EIA.
  • Odborné posudky na skládky odpadov.