Služby

Inžinierska geológia a hydrogeológia

Inžinierska geológia

Komplexný inžinierskogeologický, hydrogeologický a geotechnický prieskum pre:

 • zakladanie budov, priemyselných areálov, obchodných centier a pod.,
 • zakladanie mostných objektov,
 • výstavbu a rekonštrukcie ciest, diaľnic, železníc a letísk,
 • výstavba a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb,
 • posudzovanie stability svahov,
 • výstavbu tunelov a štôlní,
 • hodnotenie únosnosti a priepustnosti podložia skládok,
 • sanácie skalných stien.

Hydrogeológia

 • komplexný hydrogeologický prieskum na zaistenie zdrojov pitnej a úžitkovej vody,
 • overovanie chemizmu pozdemnej vody,
 • prieskum pre balneologické účely,
 • navrhovanie pásiem hygienickej ochrany (PHO) zdrojov pitných vôd,
 • hydrogeologické posudky.
INŽINIERSKA GEOLÓGIA
INŽINIERSKA GEOLÓGIA
INŽINIERSKA GEOLÓGIA
INŽINIERSKA GEOLÓGIA
INŽINIERSKA GEOLÓGIA
INŽINIERSKA GEOLÓGIA
INŽINIERSKA GEOLÓGIA
INŽINIERSKA GEOLÓGIA
INŽINIERSKA GEOLÓGIA