Služby

Ložisková geológia

  • Geologický prieskum všetkých druhov rudných, nerudných a iných surovín.
  • Projektovanie, technicko - ekonomické zhodnotenie, vyhodnotenie a výpočet zásob ložísk v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z. a ďalších legislatívnych noriem.
  • Zabezpečíme realizáciu technických a laboratórnych prác.