Služby

Geotechnika a geofyzika

Geotechnika

  • geotechnické konzultácie a dozorovanie pri realizácii všetkých druhov stavieb,
  • kontrola hutnenia,
  • kontrola a preberanie základových špár,
  • komplexné riešenie stability svahov, sanácia zosuvov,
  • monitorovanie a posudzovanie geotechnických rizík vrátane stability objektov.

Geofyzika

  • Povrchové geoelektrické merania na súši i vodnej ploche – zisťovanie litologických a tektonických rozhraní, zisťovanie zóny zvetrania, zisťovanie zvodnenia a smeru prúdenia podzemnej vody, zisťovanie priebehu a hĺbky šmykových plôch,
  • povrchové merania inžinierskej seizmiky – zisťovanie priebehu a hĺbky šmykových plôch, zisťovanie litologických a tektonických rozhraní, zisťovanie zóny zvetrania, stanovenie modulov pružnosti.