Služby

Monitoring

Monitoring horninového prostredia pred, počas i po výstavbe

  • sledovanie režimu podzemných vôd a prameňov,
  • sledovanie svahových pohybov,
  • sledovanie pretvárania podložia násypov,
  • sledovanie deformácií v podzemných dielach.