NAŠE SLUŽBY

PONÚKAME

 • Dilatometrická skúška

  Skúšanie geotechnických vlastností horninového masívu vo vrtoch až do hĺbky 500 m pomocou dilatometra PROBEX. Detailné informácie o geotechnických parametroch horninového masívu v trase projektovaného tunela.

 • Geofyzikálne merania vo vrtoch (Karotáž)

  Používané sondy pre karotážne merania:
  QL40 CAL (kavernometria KM)
  QL40 GRA (prirodzená rádioaktivita GK)
  QL40 DEV (inklinometria IM)
  QL40 FTC (termometria TM)
  QL40 ELOG/IP (elektrokarotáž)
  QL40 OBI (kamerový záznam)

 • Vrty do betónových konštrukcií

  Zisťovanie hrúbky a kvality betónových konštrukcií v rámci stavebno-technického prieskumu, maximálny hĺbkový dosah prieskumných vrtov je do štyroch metrov.

REALIZUJEME

 • Projekt manažérska činnosť

  Riadenie stavieb ČSMP SLOVNAFT

 • Geotechnický monitoring na stavbe

  ŽSR Modernizácia trate Púchov - Žilina na rýchlosť do 160 km/h, I. etapa, na tuneloch Diel a Milochov

 • Predbežný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

  Vážska cyklodopravná trasa- úsek Žilina- Bytča- hranica ŽSK/TSK-(Považská Bystrica)

CAD-ECO a.s.

Svätoplukova 28
821 08 Bratislava

cadeco@cadeco.sk +421-2-3301-4769